Werkgroep Dorpsvisie

De nieuwe dorpsvisie is klaar klik hier om haar te bekijken:

dorpsvisie 2.0 29-8-2022

 

 

 

17-9-2021
Op 16 september is er een avond geweest met de mensen die gaan interviewen. Er zijn koppels gemaakt, die 2 à 3 interviews gaan doen. De bedoeling is om tot een prettig gesprek te komen, waarbij een aantal onderwerpen aan de orde zal komen:
Wonen
Dorpsbelangen
Dorpsdemocratie
Werkgroepen
Communicatie
Verenigingsleven
Het dorpshuis
School
Duurzaamheid en energie
Verkeer
Recreatie

Het verslag van de gesprekken wordt anoniem verwerkt om daarmee in januari met zoveel mogelijk mensen (liefst iedereen) in het dorp aan tafel te schuiven om het verder uit te werken: de koffietafelgesprekken.
We hopen dat we uiteindelijk dan tot een gedragen herziene visie voor de komende 5 tot 10 jaar kunnen komen.

De koppels zijn:
Marieke Kloosterman en Mariska Eising
Anco Korte en Jaap Ruiter
Wilma Hummel en Wea de Groot
Trudi van der Meer en Martin Doeswijk
Arie de Groot en Ad van Ginneken
Marlien Vedelaar en Saskia Minderman
Remco de Jong en Els van der Meulen
Sandro Casula en Angelina van Ginneken
Mirjam Eymaal en Saskia Minderman
Mirjam Eymaal en Trudi van der Meer


 

 

Werkgroep Herziening dorpsvisie 2021, kortweg: werkgroep Visie

In 2015 was onze vorige dorpsvisie klaar. Daarna is er consequent gewerkt om de plannen die er in stonden te verwezenlijken en dat is gelukt!
De Kiel is geen krimpdorp geworden, er is zelfs nog wat groei t.o.v. 2015. De school bestaat nog. Het dorpsplein is aantrekkelijker geworden in samenwerking met de school en in die samenwerking is er nu ook een moestuin achter de school, waar vrijwilligers samen met de kinderen in werken. Er is een dorpsbibliotheek op het plein gekomen en achter de school is een tafeltennistafel. Voor de school een jeu de boules baan, waar helaas nog te weinig animo voor is. Maar wat niet is kan nog komen.
Er was maandelijks een dorpsborrel en in de winter werd er maandelijks een thema-avond georganiseerd, waar verschillende sprekers voor kwamen.
Het fietspad wordt nu verlicht door energiezuinige lantaarns, glasvezel wordt nu aangelegd (samen met de andere dorpen), de Eserstraat is veiliger. Het 7-Markenpad heeft officieel zijn naam gekregen en er staat een mooie bibliotheek op het dorpsplein.
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft er, naast alle gebruikelijke activiteiten van het bestuur voor gezorgd dat we regelmatig in de media terecht kwamen.

Het succes van de dorpsvisie verklaren we doordat veel dorpsgenoten hebben meegedacht bij het tot stand komen van de visie en zeker ook bij de uitvoering er van! Er zijn veel werkgroepen aan de slag (geweest), waar in de verschillende  dorpskranten en op de website verslagen van staan.

Even samengevat:
Het instellen van de Werkgroep Activiteiten leidde er toe dat er meer activiteiten voor 12 jaar en ouder kwamen en er ook voor ouderen regelmatig iets werd georganiseerd. Een paar keer per jaar was er een leuke, interessante of smaakvolle avond voor iedereen zoals de traditionele seizoensopening, bij lezingen, het dorpsdiner of de maandelijkse dorpsborrels.

De werkgroep Leuk heeft bijgedragen door spelletjesavonden, het reparatie café, koffie voor de fiets4daagse en de stempelpost voor de fiets4daagse te organiseren. Ook de vlag en het logo en de komborden die verwijzen naar de bijzondere positie van ons dorp is een initiatief van deze werkgroep.

De Werkgroep informatie heeft zich bezig gehouden met de het vernieuwen van de website, het stroomlijnen van de dorpsmail, de whatsapp groepen zowel voor preventie als sociaal, het informatiebord, de dorpskrant en de data voor de oud papier container op het dorpsplein. Door de frequente manier van communiceren is iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen in het dorp.

Er zijn ook nog wat ideeën die ‘afgestoft’ en met frisse energie opgepakt moeten worden.

Zo heeft de Werkgroep Zorg een enquête rondgestuurd over de zorg die mensen nodig hadden en wat mensen aan hulp kunnen leveren, maar is met de uitkomsten nog niets gedaan. Het verwelkomen van nieuwe bewoners met uitleg over het dorp loopt niet vanzelf en ideeën over een spreekuur in het dorpshuis of straatvertegenwoordigers zijn nog niet in uitvoering gekomen. Wel is er een aparte belbus voor noodzakelijke reizen naar het gemeentehuis in Coevorden.

de Werkgroep Onderhoud is altijd bereid de handen weer uit de mouwen te steken als er wat gedaan moet worden in het dorp

De Werkgroep inventarisatie is niet van de grond gekomen, omdat deze overlap had met de werkgroep Zorg.

Kortom: er is mede dankzij de enthousiaste deelname van veel dorpsgenoten toen veel in gang gezet en afgemaakt, maar hoe nu verder?

Daarvoor is er een nieuwe werkgroep Dorpsvisie ingesteld.

Het doel van de werkgroep is om opnieuw te inventariseren wat leeft in het dorp, wat we met elkaar zouden willen om het dorp leuker en (nog) leefbaarder te maken en zoveel mogelijk mensen daarin mee te laten denken, om hier de komende 5 jaar daar met elkaar aan te werken.

Omdat het de vorige keer zo goed liep houden we dezelfde werkwijze aan:

Interviews met 20-30 dorpsgenoten; het worden interviews, over onder andere de volgende thema’s:

 • Verenigingsleven
 • Dorpsverbeteringen
 • Informatie, communicatie
 • Werkgroepen
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Krimp of groei
 • Veroudering, alleenstaanden
 • Wonen en werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Jongeren
 • Zorg
 • Recreatie
 • Uitstraling
 • Algemene voorzieningen
 • Samenwerking gemeente
 • Samenwerking andere dorpen

Uit deze gesprekken worden thema’s verder vorm gegeven. Hierna worden alle dorpsgenoten uitgenodigd (dus ook niet-leden van de dorpsvereniging) om hier op verschillende avonden hun mening over te geven en de thema’s verder vorm te geven. Omdat de jeugd te toekomst heeft, vragen we ook specifiek een groepje jongeren om de werkgroep Dorpsvisie te versterken.

Om iedereen te bereiken krijgen ook niet-leden deze keer de dorpskrant.

Uiteindelijk komt dan de visie naar voren voor de komende 5 jaar, die dan vastgelegd worden in de nieuwe Visie: “Dorpsvisie 2022 – 2027”.

Oproep: we zoeken nog interviewers om ons te helpen met het afnemen van de interviews!
De bedoeling is dat we meerdere groepjes hebben van 2 mensen die zo’n interview afnemen en uitwerken. Per duo hoef je 2 a 3 interviews af te nemen. Dit is ook een leuke en unieke kans om te zien en te horen wat er zo al leeft en je dorpsgenoten wat beter te leren kennen.

Met vriendelijke groet

De werkgroep Dorpsvisie
Martin Doeswijk, Mirjam Eymaal, Marlien Vedelaar, Arie de Groot en Saskia Minderman
Werkgroep.visie@dekiel.info