Dorpshuis

Dorpshuis reserveren: Reserveren

De geschiedenis van ons Dorpshuis.

Op 16 oktober 1937 wordt de Christelijke Kleuterschool gesticht en op 1 november 1937 begint de kleuterschool in het Evangelisatiegebouw van de Hervormde Kerk (dit Evangelisatiegebouw stond op de huidige parkeerplaats vóór ons huidige dorpshuis). Eén jaar later, 1 november 1938, werd (zonder subsidie) de nieuwe kleuterschool geopend. De Kiel was toen een lagere school en een vrijstaande kleuterschool rijk. Na de komst van de Basisschool (1 augustus 1985) werd de lagere school verbouwd tot basisschool, zodat ook de kleuters daar hun intrek konden nemen. Het gebouw van de kleuterschool zou dus leeg komen te staan.

Gelukkig hadden een aantal personen vóór die tijd de Vereniging van Dorpsbelangen opgericht. De Vereniging maakte voor hun activiteiten gebruik van een leegstaand lokaal in de lagere school omdat er verder geen geschikte ruimte was in De Kiel. Al snel ging dus nu een verzoek naar de toenmalige gemeente Sleen. De Vereniging moest immers de lagere school verlaten omdat dit gebouw verbouwd zou worden tot basisschool. De Vereniging zou dus op straat komen te staan en voor tal van activiteiten was geen plaats meer. Dus gemeente: geef ons het gebouw, graag met een redelijk subsidiebedrag, zodat een Dorpshuis gerealiseerd kan worden. Aldus geschiede.

De totale verbouw- en inrichtingskosten hebben bedragen: fl. 88.000, -. Dit werd opgebracht door de gemeente, de provincie, het Koningin Julianafonds en de bevolking: zelfwerkzaamheid (toen dus ook al!!). Vele vrijwilligers togen aan het werk o.l.v. een aannemer en hebben het Dorpshuis verbouwd en ingericht. Op 4 januari 1988 wordt voor het beheer van het Dorpshuis een stichting opgericht: Stichting Dorpshuis De Kiel. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, daarnaast wordt uit de gebruikers een Stichtingsraad gevormd.

Eind 2008 was er weer een grote verbouwing: er werd een invalidentoilet gerealiseerd. Ook werden de bestaande toiletten, de gang en de garderobe gerenoveerd en van een frisse kleur voorzien. Najaar 2009 is het parkeerterrein voor het Dorpshuis geheel herstraat en werd de riolering aangepast. Ook de bestrating naast en achter het Dorpshuis werd aangepakt. In 2010 vond er een grote renovatie plaats: de houten vloer werd uitgebroken en vervangen door een betonnen vloer met tegels en daaronder vloerverwarming. Het plafond werd vernieuwd en nieuwe verlichting werd aangebracht. Ook werd er een nieuwe bar en een nieuw keukenblokje geplaatst. Tenslotte werden ook de tafels en stoelen door nieuwe vervangen. Nieuw saus- en verfwerk maken het geheel compleet. Ook werd er een nieuw hekwerk geplaatst.

Deze grote renovatie werd mogelijk gemaakt door: het Oranje Fonds, gemeente Coevorden, het VSB fonds, Woonservice Drenthe, Rabobank Borger-Klenckeland, fonds Wiggers van Kerchem. Ook hierbij werd er weer een groot beroep gedaan op vrijwilligers en vrijwilligsters. De Kiel beschikt hiermee weer over een goed en goed ingericht Dorpshuis, waar weer veel activiteiten kunnen plaats vinden. De grootste gebruiker van het dorpshuis is de Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel e.o. Zij huurt het pand van de stichting.

Het Dorpshuis heeft als telefoonnummer: 05912 – 58186

Stichting Dorpshuis De Kiel

  • Naam van de instelling: Stichting Dorpshuis De Kiel
  • RSIN: 009796952
  • Contact: penningmeester@dorpshuis-dekiel.nl
  • Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel de leefbaarheid van het werkgebied te bevorderen door het in stand houden en beschikbaar stellen van ruimte(n) ten behoeve van organisaties en groepen in het werkgebied die activiteiten organiseren met een creatief, recreatief, sportief en educatief karakter en/of de dienstverlening in het werkgebied verbeteren, alles in de ruimste zin van het woord.
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan: Het instand houden en beschikbaar houden van het Dorpshuis De Kiel.
  • Functies en namen van de bestuurders: Voorzitter Gerben Pot, Secretaris Arjen Eisses, Penningmeester Ad van Ginneken
  • Beloningsbeleid: aan de vrijwilligers en bestuurleden wordt geen vergoeding uitgekeerd
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: onderhouds, schoonmaak en beheer activiteiten
  • Financiële verantwoording: De stichting heeft geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt in de ALV van de Vereniging Dorpsbelangen De Kiel inzicht gegeven in de financiele stand van zaken