Winteravond – verslag

coevorden_busWinteravond Diana van Uffelen 22-2-17
Diana zit voor BBC 2014 in de gemeenteraad. Een avond over de gemeentepolitiek. Een interessant onderwerp vooral omdat vaak een gevoel ervaren wordt dat er grote afstand is tussen bestuurders en bewoners. Het leek me goed dit verslag dus vooral te richten op de mogelijkheid om juist wel invloed uit te oefenen.

Wie hebben het voor het zeggen? Er zijn 3 zogenoemde bestuurslagen:

  1. De gemeenteraad, gekozen door de inwoners en daardoor het belangrijkste bestuursorgaan. Doet kaderstelling en controle, stelt regels, beleid vast en is de baas over het geld)
  2. Burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur)
  3. De burgemeester (kan zelfstandig beslissen, bijvoorbeeld bij zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan).

Bij het aantreden van deze coalitie (BBC2014, PvdA en CDA, geformeerd door de BBC = grootste fractie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014) was de grootste klus het wegwerken van het begrotingstekort. Dat is gelukt en zeker ook heel snel! Aan de ene kant is er enorm bezuinigd, anderzijds is er wel geld gekomen voor initiatieven, zoals het stimuleringsfonds, waar we ruimschoots van mee geprofiteerd hebben met de telefooncelbibliotheek en straks de verlichting van het fietspad. Daarnaast wordt een eigen dorpsbudget overwogen. Hoe kan je nu naast dit soort initiatieven invloed uitoefenen?

Rechtstreeks:

  1. Door een mail te sturen naar de gemeente: info@coevorden.nl
  2. Door contact van inwoners met de verschillende fracties van politieke partijen : meestal gaat dat via de mail, vaak via de website, zie: raad.coevorden.nl/Organisatie (zowel gemeenteraadsleden als partijwebsites)
  3. Via het inspreekrecht: Je kan je aanmelden voor het inspreekrecht bij de commissievergadering. Dan kan je over een agendapunt of een eigen punt iets inbrengen. Dit kan door je tot 24 uur voor de vergadering aan te melden bij de raadsgriffier: griffie@coevorden.nl

Via Dorpsbelangen:

  1. Punten inbrengen bij het bestuur en vragen of zij het bij de gemeente kunnen inbrengen
  2. Wijk en dorpenronde: jaarlijks met burgemeester en wethouder, punten kunnen ook via het bestuur worden ingebracht
  3. Zelf gemotiveerde onderwerpen en voorstellen indienen via de griffie, ondersteund door 50 medebewoners boven de 16 jaar; deze komen dan op de agenda van de gemeenteraad.
  4. Verder vooral ingaan op oproepen van de gemeente om mee te denken over een onderwerp. Voorbeeld: de bijeenkomst over zorg, welzijn en werk op woensdag 1 maart in het Ellertsveld. Aanvang 19.30 uur.

Nieuw zijn de digitale nieuwsbrieven. Gemeentenieuws Coevorden Noord en Coevorden Zuid. Geen informatiepagina’s meer in de krant. Voor de digitale versie van deze maandelijkse nieuwsbrief kunnen inwoners zich aanmelden via www.coevorden.nl/nieuwsbrief . Daarnaast is de nieuwsbrief te vinden in onze telefooncel bibliotheek. Verder is het verstandig om je te abonneren op de attenderingsservice van ruimtelijke plannen.nl. Dit kost niks. Om te voorkomen dat er iets in je omgeving gebeurt waarop je niet had gerekend: een bouwplan, een kapvergunning. Via ruimtelijkeplannen.nl kun je dit voorkomen door je hiervoor aan te melden. Klik door naar Drenthe en klik dan je gemeente aan. Op de website van de gemeente staat alles netjes en overzichtelijk dus neem vooral eens een kijkje: www.coevorden.nl ! Voor De Kiel is de gebiedsgebonden bestuurder: Jeroen Huizing en de gebiedscoördinator: Annie de Vent.

Met haar presentatie gaf Diana uitleg over hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, hoe besluiten worden genomen en wat je zoal als raadslid doet. Veel werd verteld verluchtigd met anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. Op de vraag wat er in de toekomst nog zoal zou moeten gebeuren gaf iemand aan dat vooral de zorg goed in de gaten moest worden gehouden. Dat het belangrijk is dat mensen het kunnen blijven melden als dingen niet goed gaan. Verder dat het toch fijn zou zijn als je voor een paspoort niet zo’n eind zou hoeven te rijden….. Bijvoorbeeld gewoon ophalen bij de dichtstbijzijnde gemeente. De dorpsgenoten gaven aan de lezing leuk en leerzaam te hebben gevonden.

Met vriendelijke groet

Saskia Minderman (met substantiële ondersteuning van Diana!)